Writing for IELTS Collins

? ? ? Writing for IELTS Collins là 1 trong 5 cuốn sách trong bộ Collins for IELTS. Cuốn sách tổng hợp những chủ đề cụ thể của bài thi viết cùng các chiến lược cụ thể cho mỗi phần. Ngoài ra, cuốn sách được chia thành những chủ đề khác nhau nên người đọc có thể củng cố vốn từ vựng, các cách diễn đạt đa dạng qua từng bài học.

Chúc các bạn học tốt! ☘ ☘ ☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1YTt7rCJjIxp2eU1-M8-_dVzacuNeoDVZ/view?usp=sharing