LUYỆN STARTERS NÊN DÙNG TÀI LIỆU NÀO?

 

1️⃣ Đề thi chính gốc của Cambrige: Authentic Exam 1, 2, 3: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yEdqjU-BLWTG5lBdb0TNtfj49k4eOdpL

2️⃣ Đề thi Cambridge mẫu: Cambridge Sample test 1, 2: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bWW_zYL6mz2ISALOxif-e_2ceu6To9VJ

3️⃣ Giáo trình Fun for Starters: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16JGKdSJjgHmT3Z3mmjoLzf0gq7E8r51a

4️⃣ Starters Practice test của Collins: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NJYpVYTanqVaox6oGMiXZDsRCGb20MM9 

5️⃣ Mini trainer: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dEiHu4Hw4AF7iuo6v_BUVr3sgxfzIm6k 

6️⃣ Structure Grammar Starters List: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12QCR38up7X9vbJhslFQg12HlZuqTKZU5

7️⃣ 23 cấu trúc ngữ pháp ôn Starters: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbJ6w1jijOqDZlKVgYiZIhM1jkRg95OH 

8️⃣ Câu hỏi luyện thi Speaking: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UD0mUP-7aYc7IQy0WBsoM0W-ZJg85S3c