CAMBRIDGE IELTS 12

Cuốn tài liệu Cambridge IELTS 12 có một số những ưu điểm sau đây:

  • Ưu điểm 1: Cambridge IELTS 12 được đánh giá là một trong số các cuốn sách có tính cập nhật cao nhất với những dạng bài phù hợp với việc phân hóa trình độ người học.
  • Ưu điểm 2: Cấu trúc các bài kiểm tra từng kỹ năng của quyển sách này thì được đánh giá là vô cùng sát đối với đề thi IELTS thật.
  • LINK SÁCH https://drive.google.com/file/d/1dk-b7DbDUWXK47T-hl1W0cmiYLnz7I8S/view?usp=sharing