Cambridge Grammar for IELTS

Cuốn sách Cambridge Grammar for IELTS gồm 25 Unit (bài học) là những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong IELTS, mỗi bài gồm 4 phần:
✅Context listening: Phần này giới thiệu mục ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi IELTS
✅Grammar: Được trình bày rõ ràng với phần giải thích và ví dụ.
✅Grammar exercises: Các bài tập trắc nghiệm để rèn luyện lại kiến thức lý thuyết đã học được tốt nhất.
✅Test practice: Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói).

Chúc các bạn học tốt!!! ☘ ☘ ☘
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1Hod9RD6lK03ViOPqskxSV64yduWoiuwM/view?usp=sharing