KHÓA HỌC

BASIC VOCABULARY

VOCABULARY FOR IELTS

WRITING FOUNDATION

LISTENING 1

SPEAKING 1

READING

WRITING TASK 1

WRITING TASK 2

LISTENING 2

SPEAKING 2

NGÀY KHAI GIẢNG

Tuyển sinh liên tục

15/04/2021

20/04/2021

22/04/2021

26/04/2021

Tuyển sinh liên tục

21/04/2021

23/04/2021

28/04/2021

Tuyển sinh liên tục

ĐẦU VÀO

Mất gốc

3.0+

4.0

4.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ĐẦU RA

3.0

4.5

4.5 – 5.0

4.5 – 5.0

4.5 – 5.0

6.0+

6.0+

6.0+

6.0+

6.0+

TỔNG THỜI GIAN HỌC

25h

40h

25h

20h

30h

30h

25h

25h

20h

40h