Tên khóa học Tên lớp học  Ngày khai giảng Thời gian học Địa điểm học
IELTS  BASIC VOCABULARY 09/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS VOCABULARY FOR IELTS 16/10/2021 theo nhu cầu của học viên Tô Hiệu
IELTS  WRITING FOUNDATION Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  LISTENING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS READING

( 6.0+)

20/10/2021  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 1

08/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 2

10/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS LISTENING 2 15/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 2 14/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS lâu dài  04/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS Junior Đang tuyển sinh 8.30-11.30

(Chủ nhật )

47/258 Đà Nẵng
Toeic  Toeic cấp tốc  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng 22/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng cấp tốc  20/10/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

English for Teens  Ngữ pháp lớp 7 04/10/2021 18.00-19.30

(Thứ 2,4)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp mất gốc  lớp 5, 6 Đang tuyển sinh Theo nhu cầu học viên 98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp lớp 8 05/10/2021 19.30-21.00

(Thứ 3,6)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  English for Teens 

(13-14 tuổi)

07/10/2021 17.45-19.15

(Thứ 3,5)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens   English for Teens 

11-12 tuổi 

05/10/2021 17h45-19h15

(Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng anh trẻ em 5-6 tuổi  17/10/2021 Chủ nhật 98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 7-8 tuổi 24/10/2021 Chủ nhật 98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 5-6 tuổi   đang tuyển sinh 17.30-19.00

(Thứ 3,5)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

7-8 tuổi 

04/10/2021 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

9-11 tuổi 

04/10/2021 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
Tiếng Anh phổ thông Ôn thi vào lớp 10 đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Tiếng Anh phổ thông Ôn thi Tiếng Anh theo chương trình THPT đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Vietnamese Course Tiếng Việt cho người nước ngoài  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

SAT Luyện thi theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Gia sư  Luyện thi IELTS theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng