Tên khóa học Tên lớp học  Ngày khai giảng Thời gian học Địa điểm học
IELTS  IELTS dành cho người đi làm 15/10/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu
IELTS VOCABULARY FOR IELTS 10/10/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu
IELTS GRAMMAR FOR IELTS  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS READING

( 6.0+)

Đang tuyển sinh  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 1

Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 2

Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS LISTENING 6.0+ 16/10/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 6.0+ 20/10/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS THPT  6.0+ khai giảng thường xuyên theo nhu cầu của học viên theo nhu cầu của học viên
IELTS IELTS 7.0+ Đang tuyển sinh  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Toeic  Toeic cấp tốc  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

English for Teens  Ngữ pháp lớp 8 05/10/2022 18.00-19.30

(Thứ 4,7)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens    

Ngữ pháp lớp 6,7

06/10/2022 17h45-19h15

(Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng anh trẻ em lớp 3,4  11/10/2022 8.15-11.15

Chủ nhật

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 5-6 tuổi  10/10/2022 8.15-11.15

Thứ 7

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 6-7 tuổi  09/10/2022 19.30-21.00

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

8-9 tuổi 

10/10/2022 8.15-11.15

Thứ 7

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

7-8 tuổi 

05/10/2022 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids Tiếng Anh trẻ em

7-8 tuổi

 

09/10/2022 17.45-19.15

( Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

9-11 tuổi 

06/10/2022 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

9-11 tuổi 

 

10/10/2022 8.15-11.15

( Thứ 7)

98-100,Tô Hiệu
English for Kids Tiếng Anh trẻ em

lớp 4

08/10/2022 17.30-19h 47/258 Đà Nẵng
Tiếng Anh phổ thông Ôn thi Tiếng Anh theo chương trình THPT  tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Vietnamese Course Tiếng Việt cho người nước ngoài   tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

SAT Luyện thi  tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Gia sư  Luyện thi IELTS Tuyển sinh liên tục  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng