Tên khóa học Tên lớp học  Ngày khai giảng Thời gian học Địa điểm học
IELTS  BASIC VOCABULARY 15/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS VOCABULARY FOR IELTS 05/07/2021 theo nhu cầu của học viên Tô Hiệu
IELTS  WRITING FOUNDATION Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  LISTENING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS READING

( 6.0+)

20/07/2021  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 1

06/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 2

12/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS LISTENING 2 16/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 2 19/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS lâu dài  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  IELTS cấp tốc Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS Junior 04/07/2021 8.30-11.30

(Chủ nhật )

47/258 Đà Nẵng
Basic Tiếng Anh nền tảng 08/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng cấp tốc  12/07/2021 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

English for Teens  Ngữ pháp lớp 7 05/07/2021 18.00-19.30

(Thứ 2,4)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp mất gốc  lớp 5, 6 Đang tuyển sinh Theo nhu cầu học viên 98-100,Tô Hiệu
English for Teens 

 

Hùng biện tiếng Anh   26/07/2021 Theo nhu cầu học viên 98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp lớp 8 06/07/2021 19.30-21.00

(Thứ 3,6)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  English for Teens 

(13-14 tuổi)

08/07/2021 17.45-19.15

(Thứ 5, 7)

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng anh trẻ em 5-6 tuổi  07/07/2021 17.30-19.00 (Thứ 4,6) 98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 7-8 tuổi 07/07/2021 18.00-19.30 (Thứ 2,4) 98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 7- 8 tuổi 11/07/2021 8h15-11h15 (Chủ nhật) 98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 5-6 tuổi  22/07/2021 17.30-19.00

(Thứ 3,5)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 9-11 tuổi  03/07/2021 8.15-11.15

(Thứ 7)

98-100,Tô Hiệu
Tiếng Anh phổ thông Ôn thi vào lớp 10 đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Tiếng Anh phổ thông Ôn thi Tiếng Anh theo chương trình THPT đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Vietnamese Course Tiếng Việt cho người nước ngoài  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

SAT Luyện thi theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng