ĐĂNG KÝ HỌC IELTS

    Bạn vui lòng cho MES xin một vài thông tin nhé!
    - Bạn đã từng học ở đâu rồi?
    - Target học của bạn là bao nhiêu?
    - Thời gian bạn cần đạt target là bao lâu?