ĐĂNG KÝ HỌC IELTS

    Bạn vui lòng cho MES xin một vài thông tin nhé!

    - Bạn đã từng học ở đâu rồi?

    - Target học của bạn là bao nhiêu?

    - Thời gian bạn cần đạt target là bao lâu?