Sách

Folk & Fairy Tale Easy Readers Parent Pack

Folk & Fairy Tale Easy Readers Parent Pack

Giúp trẻ em tăng cường kỹ năng  đọc với những cuốn sách "vừa phải" mà chúng có thể tự đọc!

Basic IELTS Speaking

Basic IELTS Speaking

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES

IELTS Speaking_Mat Clark

IELTS Speaking_Mat Clark

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES IELTS Speaking

Direct to IELTS

Direct to IELTS

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES

Academic writing practice for IELTS by Sam McCarter

Academic writing practice for IELTS by Sam McCarter

Academic writing practice for IELTS by Sam McCarter  

Longman English Grammar Practice

Longman English Grammar Practice

Longman English Grammar Practice

cuốn sách - Grammar practice for upper intermediate students

cuốn sách - Grammar practice for upper intermediate students

Grammar practice for upper intermediate students  

IELTS target 7.0

IELTS target 7.0

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES

Cuốn sách15 Days Practice for IELTS Writing

Cuốn sách15 Days Practice for IELTS Writing

15 Days Practice for IELTS Writing