[Dành cho các bạn lớp 5 - ôn tập thi hệ CAM]

This series is endorsed by Cambridge International Examinations and is part of Cambridge Maths. Children will enjoy learning mathematics with this fun and attractive learner's book for stage 5. A variety of questions, activities, investigations and games that are designed to reinforce the concepts learnt in the core activities in the teacher's guide and address misconceptions are included along with hints and tips. Clear, often pictorial, explanation of mathematical vocabulary will help children learn new terms whether they are native English speakers or second language speakers and great care has been made to ensure language is accessible

 

Loạt bài này được xác nhận bởi Cambridge International Examinations và là một phần của Cambridge Maths. Trẻ em sẽ thích học toán với cuốn sách của học viên thú vị và hấp dẫn này cho giai đoạn lớp 5. Một loạt các câu hỏi, hoạt động, điều tra và trò chơi được thiết kế để củng cố các khái niệm đã học trong các hoạt động cốt lõi trong hướng dẫn của giáo viên. và mẹo. Rõ ràng, thường là hình ảnh, giải thích từ vựng toán học sẽ giúp trẻ học các thuật ngữ mới cho dù chúng là người nói tiếng Anh bản địa hoặc người nói ngôn ngữ thứ hai và đã được thực hiện cẩn thận để đảm bảo ngôn ngữ có thể hòa hợp.

Link bộ sách :

- Từ trang 1 - 18 : https://drive.google.com/file/d/1BfouVBqGQGqxSZfn01OFDlxwRgN6A1pk/view

- Từ trang 19 - 38 :https://drive.google.com/file/d/1VRUbIv5M1tDMEoJyyrIj00YxM35XL5ib/view

- Từ trang 39 - 58 :https://drive.google.com/file/d/1MDVN-xt2VSMcuTp4ujG8nCHeuiZJzGXd/view

- Từ trang 59 - 78 :https://drive.google.com/file/d/1c5tJ9LPcnBPdfHjzFk9zwhHHWVhPM0gh/view

- Từ trang 79 - 98 :https://drive.google.com/file/d/1Ld8VWnNhNDehJ1E2eHmVmv2PxRG_5Nae/view

- Từ trang 99 - 118 :https://drive.google.com/file/d/1ohOOOxiM2uRG7rfLT-C5zAN4W1kTjvBH/view

- Từ trang 119 - hết :https://drive.google.com/file/d/1hbUfLr0FRuqnZCmdXeG8R6SekUmudsx2/view

________________
MES - đối tác của British Council & IDP - địa điểm trực tiếp nhận hồ sơ dự thi IELTS tại Hải Phòng